GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ten aanzien van het gebruik van een website die beheerd wordt door Stichting Fotowedstrijd (hierna te noemen: SF), gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en overige materialen, berusten bij SF of haar opdrachtgevers. De site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van SF is verkregen.

Aansprakelijkheid Stichting Fotowedstrijd
SF gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de site. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de site, of de onbereikbaarheid van de site, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de site gevraagde diensten. In het geval de informatie op de site onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan SF hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. SF is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner).

Handelingen gebruikers
Op de site is het mogelijk om e-cards, elektronische ansichtkaarten, te versturen en foto’s te uploaden die voorzien kunnen worden van teksten. Ten aanzien hiervan gelden echter wel een aantal regels:

- de gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende teksten worden gebruikt, die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen;
   
- de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de aangeboden deelname te beschikken en vrijwaart SF voor mogelijke aanspraken van derden terzake;
   
- alle rechten ten aanzien van de deelname worden door de deelname overgedragen aan SF en worden daarom eigendom van SF, die de deelname onbeperkt kan gebruiken en (doen) exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van promotionele doeleinden, internet sites en/of commercieel gebruik;
   
- de gebruiker zal geen misbruik maken van de site, bijvoorbeeld door het overspoelen ervan met (vrijwel) dezelfde berichten;
   
- SF behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken;
   
- beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden via de diensten van gebruikers/derden op de site worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van de redactie of SF;
   
- de gebruiker zal in de e-cards geen commerciële berichten opnemen;
   
- eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
   
- de e-cards van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker verstuurd. SF kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het versturen daarvan.

Ingezonden materiaal
Iedere prijswinnende inzender kan door de wedstrijdorganisatie worden verzocht zijn originele materiaal aan de organisatie ter beschikking te stellen voor het samen kunnen stellen van presentaties, communicatie rondom wedstrijden of exposities.

Als u origineel materiaal inzendt en dit materiaal retour wilt ontvangen, kan dit alleen als u een aan uzelf geadresseerde enveloppe met voldoende postzegels bij uw inzending voegt. Digitaal ingezonden materiaal wordt niet teruggezonden. Materiaal wordt op eigen risico van de fotograaf ingezonden. De organisatie is niet verzekerd tegen verlies van en/of schade aan het ingezonden materiaal.

De organisatie houdt zich het recht voor de wedstrijd zonder opgave van reden stop te zetten. Als gevolg hiervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De organisatie, de jury en elke betrokkene bij de fotowedstrijd, direct of indirect, is niet aansprakelijk voor of verzekerd tegen verlies, diefstal en/of schade aan wat voor eigendom dan ook, aanwezig bij of meegenomen naar de prijsuitreiking en/of enig persoonlijk letsel.

Cookies
Om de site zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op gebruikers voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende gebruikers van de sites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website automatisch op uw computer worden geplaatst. Gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van zijn browser uitschakelen.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door SF aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.